Tfahot logoM&A logo
מכרזים ממשלתיים
מכרזים ממשלתיים
ייעוץ עיסקי
ייעוץ עיסקי
אג
אג"ח ממשלתי
רגולציה
רגולציה
עסקאות אחרונות
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
97,721,000 ₪
8/8/2016
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

הנפקה לציבור של אג"ח

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ
324,024,000 ₪
8/4/2016
שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

הנפקה לציבור של אג"ח

חברת השקעות דיסקונט בע"מ
360,000,000 ₪
8/3/2016
חברת השקעות דיסקונט בע"מ

הנפקה לציבור של אג"ח

עסקאות נוספות >
הקודם עסקאות אחרונות הבא
224,249,000 ₪
הנפקה לציבור של אגרות חוב