Tfahot logoM&A logo
מכרזים ממשלתיים
מכרזים ממשלתיים
ייעוץ עיסקי
ייעוץ עיסקי
אג
אג"ח ממשלתי
רגולציה
רגולציה
עסקאות אחרונות
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
88,422,000 ₪
2/25/2016
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

הנפקה לציבור של אג"ח

מישורים חברה לפיתוח בע"מ
74,197,000 ₪
2/25/2016
מישורים חברה לפיתוח בע"מ

הצעת רכש חליפין חלקית

אשטרום נכסים בע"מ
237,374,000 ₪
2/24/2016
אשטרום נכסים בע"מ

הנפקה לציבור של אג"ח

עסקאות נוספות >
הקודם עסקאות אחרונות הבא
224,249,000 ₪
הנפקה לציבור של אגרות חוב
הנפקות קרובות