Tfahot logoM&A logo
מכרזים ממשלתיים
מכרזים ממשלתיים
ייעוץ עיסקי
ייעוץ עיסקי
אג
אג"ח ממשלתי
רגולציה
רגולציה
עסקאות אחרונות
חברת מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ
3,801,000 ₪
7/12/2016
חברת מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

הנפקה לציבור בדרך של דוח הצעת מדף על בסיס תשקיף מדף

קרן מידאס השקעות בע"מ
45,450,000 ₪
7/12/2016
קרן מידאס השקעות בע"מ

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה) כתבי אופציה למניות החברה

קדימהסטם בע"מ
4,039,000 ₪
7/5/2016
קדימהסטם בע"מ

הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה

עסקאות נוספות >
הקודם עסקאות אחרונות הבא
224,249,000 ₪
הנפקה לציבור של אגרות חוב