נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A

הצהרת משקיע מסווג

רשאים להירשם לשירות נציגים ו/או עובדים (מנהלי השקעות וכו') של גופים הרשאים להשתתף בהצעות לציבור בהתאם לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968, והתקנות על פיו, דהיינו גופים מוסדיים או גופים מסווגים (קרנות נאמנות, קופות גמל, מבטח, חברות שהונן העצמי גבוה מ 50 מליון ₪ ועוד).

אם הנך משקיע מסווג אנא חתום על הצהרת משקיע מסווג ושלח אלינו לפקס  03-6931998 

או מייל olga@rosario-capital.co.il