נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A

דו”ח ההנפקות היומי - מידע למשקיעים פרטיים
יום ראשון, 15/09/2019

שלום רב,

לפניך המידע העדכני ביותר לגבי הנעשה בשוק ההנפקות הישראלי המחולק ע"פ תוצאות מכרזים אחרונים ודו"ח ההנפקות על פי מועדי המכרז הציבורי.
כל טבלה מקשרת למסמכים רלוונטיים הזמינים בלחיצת כפתור!
שם ההנפקה – מקשר לדף ההפצה המעודכן ביותר שנשלח מהחתמים
מבנה ההנפקה – מקושר לתשקיף החברה המעודכן במערכת המאי"ה
דרוג – מקשר לדו"ח מעלות/ מדרוג

תוצאות מכרזים אחרונים

ההנפקה
קישור לדף הפצה
שלבתאריך מכרז מוסדיתאריך מכרז ציבורימבנה הנפקה קישור לתשקיףהיקף גיוס שלב מוסדי [באלפי ₪]מחיר/ריבית סגירה במכרז המוסדיהיקף גיוס סופי [באלפי ₪]מחיר/תשואה סופית% הקצאה במחיר סגירה מוסדיים% הקצאה במחיר סגירה ציבור
הראל פיקדון סחיר בע"מציבורי10/09/201911/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א')

428,000 ש"ח1,002.9 ש"ח429,800 ש"ח1,002.9 ש"ח100.00%100.00%
אלמוגים החזקות הע"מציבורי10/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה')

35,672 ש"ח1,028 ש"ח61.99%
מגה אור החזקות בע"מציבורי10/09/201912/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')

200,000 ש"ח1,073 ש"ח
מיקרונט בע"מציבורי08/09/20191,202 ש"ח300 ש"ח100.00%
מוניציפל הנפקות בע"מציבורי09/09/201911/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב')

231,000 ש"ח1,294.5 ש"ח231,030 ש"ח1,294.5 ש"ח100.00%100.00%
מנורה מבטחים גיוס הון בע"מציבורי05/09/201909/09/2019

הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים שיוכרו כהון רובד 2

300,000 ש"ח1.84%
הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מציבורי05/09/201909/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י')

700,000 ש"ח1,015 ש"ח
א.נ שוהם ביזנס בע"מציבורי10/09/201912/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יב')

100,000 ש"ח2.95%
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מציבורי09/09/2019

הצעת רכש מלאה לאגרות חוב סדרה 7

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מציבורי09/09/201912/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט')

68,386 ש"ח2.35%
אלקו בע"מציבורי03/09/201905/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יג')

175,000 ש"ח2.04%180,000 ש"ח2.04%99.25%99.25%
נמקו ריאליטי לטדציבורי05/09/201909/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה ב')

384,813 ש"ח4.5%
בתי זיקוק לנפט בע"מציבורי11/09/2019

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י')

411,000 ש"ח2.7%
ג‘.פי. גלובל פאוור בע“מציבורי09/09/2019

הנפקה לציבור של מניות

17,000 ש"ח850 ש"ח69.50%

דו”ח הנפקות על פי מועדי המכרז הציבורי

ההנפקה
קישור לדף הפצה
שלבתאריך מכרז ציבוריהיקף גיוס מתוכן [באלפי ₪]חתמים מוביליםמבנה הנפקה קישור לתשקיףהצמדהמחמתשואה אפקטיביתדירוג אג"ח קישור לדו"חהערות
מגה אור החזקות בע"מציבורי12/09/2019אוריון, ווליו בייס, איפקס, לידר, איביאי, ענבר

הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')

מדדכ - 6.1מחיר המינימום 1,073 ₪ תשואה אפקטיבית מקסימלית 0.52%, מרווח מקסימלי כ- 1.17%

-AA

א.נ שוהם ביזנס בע"מציבורי12/09/2019לאומי, יוניק, א.ס ברטמן, אלפא ביתא, אגוז הנפקות, י.א.צ

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יב')

שקליכ - 1.15ריבית מקסימום 2.95% משקפת תשואה אפקטיבית של 2.98% מרווח מקסימום 280 נקודות בסיס

Baa2/Stable

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מציבורי12/09/2019אוריון, איפקס, רוסאריו

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט')

מדדכ - 4.95ריבית מקסימום במכרז לציבור 2.35%, תשואה/ מרווח 2.36% / 3.09%
בתי זיקוק לנפט בע"מציבוריאיביאי, ברק קפיטל, מנורה, דיסקונט, אקסלנס

הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י')

שקליכ - 5.85

A

טרם נרשמתם לדו”ח ההנפקות היומי?
הרשמו עכשיו >>
להסרה מרשימת התפוצה
הדו”ח היומי מוגש באדיבות חברת רוסאריו קפיטל
הניוזלטר נשלח פעם ביום, אך מתעדכן באופן קבוע! וניתן לצפות בו תמיד כאן.
למידע נוסף, אנא צרו קשר עם אולגה גייבר / לילך גראוס / נדב רבן בטלפון: 03-6931999
הבהרה

המידע המובא לעיל מבוסס על נתונים שהתקבלו מצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, אתרים אחרים, החברות המנפיקות/ המציעות ומחברות החיתום השונות ומוצגים כפי שהינם ("As- Is") ועל בסיס מיטב המאמצים בלבד.

מקבל המידע מצהיר כי הינו משקיע ו/או עובד ו/או נציג של משקיע הרשאי להשתתף בהצעות לציבור בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והתקנות על פיו ובהתאם לסוג ההצעה דהיינו "משקיע מסווג" בהצעה אחידה ו"משקיע מוסדי" בהצעה שאינה אחידה.

רוסאריו קפיטל בע"מ ("החברה") אינה אחראית לטעויות ו/או שגיאות, אם וככל שיתגלו במידע המובא לעיל ולא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש במידע המובא לעיל, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. מובהר כי המידע עלול שלא לשקף את המידע וההתפתחויות העדכניים ביותר ויתכנו שינויים מידיים ו/או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע על המידע ו/או לשנותו. החברה אינה מתחייבת להפיץ טבלה מעודכנת הכוללת נתונים מעודכנים, לרבות אך לא רק, נוסח תשקיף מעודכן ו/או טיוטת תשקיף נוספת ו/ או תשקיף סופי ודוחות דירוג אג"ח.

המידע המובא לעיל הינו כללי ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. המשתמש במידע נוטל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ומצהיר כי כל שימוש ו/או הסתמכות על המידע יעשה על אחריותו בלבד.

המידע המובא לעיל אינו כולל את כל הנתונים הרלוונטיים למשקיע ואינו מהווה חוות דעת, ייעוץ, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה ו/או מכירה של ניירות ערך כלשהם. החברה מדגישה כי לפעילות בניירות ערך נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, וכי המידע המובא לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ בהשקעות ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים הייחודיים של כל משקיע.

אין לראות במידע המובא לעיל משום התחייבות ו/או הצהרה של החברה בדבר כוונתה לרכוש ניירות ערך, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באיזו מן ההנפקות של החברות הנזכרות לעיל. מבלי לגרוע מהאמור בפסקה זו, יובהר כי החברה מחזיקה או עשויה להחזיק, לרכוש ו/או למכור בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמה ובין אם בעבור אחרים, בניירות ערך של החברות הנזכרות לעיל.